2,5D“ – Pavel Dušek a Jozef Čižmár (host/guest)

Pozv_AB_web.jpg

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Association of Art Critics and Theorists

Česká sekce AICA / Czech Section of AICA

Galerie kritiků / Gallery of Art Critics

Vás srdečně zvou na zahájení laureátské výstavy 14. Ceny kritiky za mladou malbu 2021 /have a pleasure of inviting you to the opening of the laureate´s exhibition of the 14.Prize of Art Critics for the Young painting 2021

 

 „2,5D“ – Pavel Dušek a Jozef Čižmár (host/guest)

 

Kurátorka / Curator : Vlasta Čiháková Noshiro

 

Vernisáž v úterý 21.prosince 2021 v 18 hodin a setkání s tiskem v 17 hodin v Galerii kritiků, Palác Adria 1.p., Jungmannova 31/36, 110 000 Praha 1 / Vernissage on Tuesday 21.12, 2021, 6: PM and press meeting on 5: PM in Gallery of Art Critics, Adria Palace 1st floor, Jungmannova 31/36, 110 000 Prague 1

 

Výstava potrvá do 16. 1. 2022, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků / The exhibition ends on 16. 1. 2022, open daily 11:00-18:00, except of Monday and the State holidays

 

Výstava se koná ve spolupráci a s podporou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury a Hlavního města Prahy / The exhibition is held in cooperation and with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the State Fund of Culture and the City of Prague

 

 www.galeriekritiku.cz

 


 

 

Asijské krajiny Patrik Hábl & Yohei Kina

GK_Asijske_krajiny_final2.jpgGK_asijske_krajiny.PNG

 

 

Dobrý den, srdečně Vás zveme na zahájení česko-japonské výstavy Patrika Hábla a Yoheie Kinynázvem „Asijské krajiny“ do Galerie kritiků ve středu 17.listopadu v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Výstava se zaměřuje na typologii asijské krajiny v konfrontačním přístupu obou umělců - Hábl pracuje s postupným vymýváním malby, polyptychy a instalací doplněnou obrazovými svitky v monumentálních rozměrech, Kina zobrazuje abstraktní krajinu, vázanou na legendární místa s výzdobou mohyl v Japonsku a klasické mistry krajinomalby, s inspirativním využitím tradiční technologie. Výstava potrvá do 19.prosince 2021. Těšíme se na Vás,

Hello, we cordially invite you to the opening of the Czech-Japanese exhibition of Patrik Hábl and Yohei Kina, entitled „Asian Landscapes“ to the Galerie kritiků on Wednesday, November 17 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm. The exhibition focuses on the typology of the Asian landscape in the confrontational approach of both artists - Hábl works with the gradual washing of paintings, polyptychs and installation completed with painting scrolls in monumental dimensions, Kina depicts an abstract landscape, tied to  legendary places with the decoration of mounds in Japan and classic masters of landscape painting, with inspiring use of traditional technology. The exhibition will run until December 19, 2021. We look forward to you,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

 

 

Dobrý den,

srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Patrika Hábla a Yoheie Kiny s názvem „Asijské krajiny / Asian landscapes“ do Galerie kritiků v úterý 7.prosince od 17 hodin, předchází jí čtení Ivo Hucla o Pár tazích tuší v 16:30. K zaměření na asijskou krajinu - Hábl pracuje s postupným vymýváním malby, polyptychy a obrazovými svitky v monumentálních rozměrech, Kinova abstraktní krajina je vázaná na legendární místa s výzdobou mohyl v Japonsku a klasické mistry krajinomalby, při využití tradiční technologie. S ohledem na epidemiologickou situaci prosíme o potvrzení Vaší účasti na mail Galerie kritiků. Výstava trvá do 19.prosince 2021. Těšíme se na Vás,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

Jan Pfeiffer „Myslet zeleň světa“

POZVANKA2jan pfeiffer.jpg

Dobrý den, srdečně Vás zveme na zahájení intermediální výstavy Jana Pfeiffera - „Myslet zeleň světa“ do Galerie kritiků v úterý 19.října v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Účelem je připomenout si problematiku dnešní doby, změnu citlivosti lidí v životě i umělecké tvorbě, přístupu k přírodě a ekologii kultury. Výstava trvá do 14.listopadu 2021. Úvodní slovo Pavel Kubesa. Těšíme se na Vás,

Hello, we cordially invite you to the opening of Jan Pfeiffer´s intermedia exhibition - "Thinking the Green of the World" to the Gallery of Critics on Tuesday, October 19 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm. The purpose is to recall the issues of today, the change in the sensitivity of people in life and artistic creation, the approach to nature and the ecology of culture. The exhibition lasts until November 14, 2021. Introduction by Pavel Kubesa. We look forward to you,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

komentovana prohlidka jan pfeiffer.jpg

 Dobrý den,

 

zveme Vás srdečně na komentovanou prohlídku výstavy Jana Pfeiffera s názvem Myslet zeleň světa do Galerie kritiků v úterý 9.11 od 16:30, kde Vás autor seznámí blíže se svou tvorbou, vztahem objektu a instalace.Za důležitý spojovací prvek považuje pohyb a tělo. Pohyb jako ležení, odpočívání anebo jako aktivní pozice pro  lidské jednání. Tělo je v jednotlivých částech instalace zahaleno do černé látky nebo modrého trikotu. Najdeme tu klasické figurativní sochy i objekty pro opakovanou tělovou performanci. Důležitou částí výstavy jsou pohledy do krajiny - té reálné, vycházející z fejsbukových fotodeníků autora po dobu prvních měsíců pandemie,strávené v Podkrkonoší, až po abstrahované grafitové malby krajin nehmotných - cítěných.

Výstava vyjadřuje rozpoložení autora mezi klidem a neklidem, pasivitou a aktivitou, v zeleném prostředí bujícím přirozenou silou. Vypovídá o nové citlivosti pro staré věci, procházky v přírodě, hlínu, teplo, sběr rostlin...

 

Těšíme se na Vás,

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz

„Kryptoportrét“ aneb Jinotaj v podobenství obrazu

GK_krypto.jpg

 

Dobrý den, srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy „Kryptoportrét  aneb Jinotaj v podobenství obrazu“ do Galerie kritiků ve čtvrtek 7.října v 16:30. Vystavují Tomáš Císařovský / Michal Drozen / Patricie Fexová / Adam Jílek / Jitka Mikulicová / Adam Štech / Martin Velíšek. Účelem je poukázat na různorodou metodiku portrétu v dnešní malbě, na příkladech děl sedmi renomovaných autorů s odlišným přístupem a úhlem vidění. Výstava trvá do 17.října 2021. Těšíme se na Vás,

 

Hello, we cordially invite you to the guided tour of the exhibition "Cryptoportrait or Allegory in the parable of the image" to the Galerie kritiků on Thursday, 7th October, 16:30. Exhibited by Tomáš Císařovský / Michal Drozen / Patricie Fexová / Adam Jílek / Jitka Mikulicová / Adam Štech / Martin Velíšek. The aim is to point out the diverse methodology of portraiture in today´s painting, on the examples of works by seven renowned artists with different approaches and angle of seeing. The exhibition lasts until October 17, 2021. We look forward to seeing you,

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

www.galeriekritiku.cz 


Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Association of Art Critics and Theorists Česká sekce AICA / Czech Section of AICA Galerie kritiků / Gallery of Art Critics


Vás srdečně zvou na zahájení výstavy / have a pleasure of inviting you to the opening of the exhibition „Kryptoportrét“ aneb Jinotaj v podobenství obrazu / „Cryptoportrait“ or Allegory in the parable of the image Tomáš Císařovský / Michal Drozen / Patricie Fexová / Adam Jílek Jitka Mikulicová / Adam Štech / Martin Velíšek Kurátorka /

Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

Vernisáž ve čtvrtek 16. září 2021 v 18 hodin a setkání s tiskem v 17 hodin v
Galerii kritiků, Palác Adria 1.p., Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1

Vernissage on Thursday 16 September 2021, 6: PM and press meeting on 5: PM in Gallery of Art Critics, Adria Palace 1st floor, Jungmannova 31/36, 110 00 Prague 1

Výstava potrvá do 17. 10. 2021, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků / The exhibition ends on 17. 10. 2021, open daily 11:00-18:00, except of Monday and the State holidays

Výstava se koná ve spolupráci a s podporou Ministerstva kultury České republiky a Hlavního města Prahy / The exhibition is held in cooperation and with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the City of Prague

Tušová malba dnes - The Ink Painting Today

zveme Vás na zahájení česko-japonské výstavy Tušová malba dnes“ do Galerie kritiků v pražském Paláci Adria, ve čtvrtek 8.července 2021 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. VystavujíKarel Adamus, Patrik Hábl, Jiří Straka, Petra Vitásková, s účastí čestných hostů Zdeňka Sklenáře (in memoriam) a čtyř japonských umělkyň ze Sdružení kaligrafie HATAI - Kyoen Inoue, Kyokuho Ota, Shoun Takagi a Karyu Watanabe. KurátorkaVlasta Čiháková Noshiro, textová spolupráce a čtení při vernisáži Ivo Hucl. Výstava trvá do 1.srpna 2021, denně od 11 do 18 hodin, s výjimkou pondělí a státních svátků.

 

Hello, we invite you to the opening of the Czech-Japanese exhibition "Ink Painting Today" to the Gallery of Critics in the Adria Palace in Prague, on Thursday, July 8, 2021 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm. Exhibitors: Karel Adamus, Patrik Hábl, Jiří Straka, Petra Vitásková, with the participation of honorary guests of Zdeněk Sklenář (in memoriam) and four Japanese artists from the HATAI Calligraphy Association - Kyoen Inoue, Kyokuho Ota, Shoun Takagi and Karyu Watanabe. Curator: Vlasta Čiháková Noshiro, text cooperation and reading at the opening by Ivo Hucl. The exhibition lasts until August 1, 2021, daily from 11 a.m. to 6 p.m., except on Mondays and public holidays.

 

Výstava se koná ve spolupráci s Toyo Shodó Geijutsu Gakkai (Asociací orientálního umění kaligrafie) v Tokiu, pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Hlavního města Prahy, dále Velvyslanectví Japonska v České republice, Česko-japonské společnosti a Nadace Zdeňka Sklenáře 

The exhibition is held in cooperation with Toyo Shodó Geijutsu Gakkai (Association of Oriental Art of Calligraphy) in Tokyo, under the auspices of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the State Fund of Culture of Czech Republic, the City of Prague , the Embassy of Japan in the Czech Republic, the Czech-Japanese Association and Zdeněk Sklenář Foundation.

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641

 

 

Tušová malba dnes - The Ink Painting Today

 

 

 

Tušová malba dnes - The Ink Painting Today

Beseda s autory výstavy „S politiky se netančí / Not Dancing with Politicians“

Dobrý den,
zveme Vás srdečně na besedu s autory výstavy „S politiky se netančí / Not Dancing with Politicians“ do Galerie kritiků v pražské Adrii ve čtvrtek 1.července od 17 hodin, kde si budeme povídat o vztazích intermediální koláže ke streetartu a malbě podle zkušenosti a zážitků vystavujících umělců. Výstava končí 4.července 2021.
Těšíme se na VásWe are cordially inviting you for talkshow with authors of collages " Not dancing with politicians " which is held on Thursday ,1th July, 2021 at 5 p.m. in Palace Adria,
The Gallery of Art Critics,Jungamnnova 31/36, Praha 1 - New Town.
We will discuss mutual relationship between intermedial collage and streetart and mural paintings based on exhibiting artists´ experiences.
The exhibition ends on 4th, July 2021.
GK_kolaz.jpg
GK_kolaz2.jpg

S politiky se netančí/ Not dancing with politicians

Dobrý den, srdečně Vás zveme na výstavu intermediální koláže nazvanou „S politiky se netančí„ , jež se koná u příležitosti Světového dne koláže 2021 do Galerie kritiků v úterý 15.června v 18 hodin, setkání s tiskem od 17 hodin. Vystavují Pavel Dušek, Klaudie Hlavatá, Jitka Kopejtková, Jan Miko, David Strauzz a  Jürgen Strege. Výstava potrvá do 4.července 2021, denně od 11 do 18 hodin, s výjimkou pondělí. Těšíme se na Vás,

 

Hello, we cordially invite you to the exhibition of the intermediate collage entitled "Not dancing with Politicians", which takes place on the occasion of World Collage Day 2021 at the Galerie kritiků on Tuesday, June 15 at 6 pm, meeting with the press from 5 pm. Exhibited by Pavel Dušek, Klaudie Hlavatá, Jitka Kopejtková, Jan Miko, David Strauzz and Jürgen Strege. The exhibition will run until July 4, 2021, daily from 11 a.m. to 6 p.m., except Mondays. We look forward to you,

 

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka

Galerie kritiků

s-politiky-se-netanci.jpg

Anotace výstavy „Shower after Murder“, 22/04 – 16/05/2021, Galerie kritiků, Adria

Anotace výstavy „Shower after Murder“, 22/04 – 16/05/2021, Galerie kritiků, Adria

 

Tvorbu studentů ateliéru kresby Jiřího Petrboka pražské AVU spojuje silná narativní schopnost. Stávají se vypravěči příběhů. V jejich způsobu uvažování je možné vnímat diferenciaci dvěma směry. Jedním by byla reflexe společenských problémů skrz subjektivní síto. Druhým směrem je reflexe problémů v osobní rovině. Troufám si tvrdit, že druhý způsob uvažování v ateliéru kresby zaujímá dominantnější pozici. Studenti zkoumají svět nejčastěji z figurálního hlediska. Toto prizma je často laděno do určitého absurdna hraničícího až s jakýmsi neosurrealismem. Po stránce formální lze u jedněch vypozorovat jistou expresivitu výrazu působící v některých případech až informelním dojmem, u druhých je to forma detailní až perfekcionistické kresby, jež má stanovený jasný plán od začátku do konce. Pro komplexnější pochopení tvorby vystavujících je však nutno doplnit skutečnost, že mnoho studentů z ateliéru kresby kombinuje oba uvedené způsoby dohromady, mnohdy se zřetelem na konceptuální způsob uvažování. V pracích autorů se divákovo oko může setkat například s přírodou, zvířaty, lidmi, nebezpečím, tichem, hlukem, smrtí, vraždou, etc. 

Vše se slévá v jakousi tajemnou temnotu, v níž lze však při pozorném vnímání objevit náhle světlo.

 

Karolína Netolická 

 

Vystavující: Marta Zachová, Annemari Vardanyan, Jan Uličný, Jan Štulíř, Hanka Süssová, Gabriela Slaninková, Adriana Sarnová, Anna Ruth, Magdalena Rajchlová, Marcela Putnová, Matěj Pokorný, Adéla Nováková, Karolína Netolická, Jiří Marek, Líza Libenko, Andrea Lédlová, Martin Kolář, Oskar Hořánek, Veronika Gabrielová, Tereza Frindová, Jozef Čižmár

 

Shower After Murder                Shower After Murder

 

Shower After Murder    Shower After Murder   Shower After Murder

 

Shower After Murder

14. ROČNÍK CENY KRITIKY ZA MLADOU MALBU 2021

CK21 pozvanka A5mensi.jpg

CK21 pozvanka A52mensi.jpg

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po