Dort

Letošním rokem završuje Soukromá střední umělecká škola designu 30 let své existence a otevírá výstavu pro širokou veřejnost v rámci oslav tohoto významného jubilea.

Jako první porevoluční soukromá umělecká instituce v ČR vychovala na bázi středoškolského vzdělávání dosud více než 1000 absolventů, kteří se aktivně podílejí na utváření českého uměleckého prostředí, ať už jako samostatní kreativci v rámci užitého umění, nebo jako vyzrálé vůdčí osobnosti jednotlivých generací na poli volné tvorby. Za celou dobu své existence se na škole v rámci pedagogické činnosti vystřídala celá řada významných osobností, které svým příkladem formovali a formují životy mladých adeptů výtvarného umění.

Velkou devizou školy je pak vysoké uplatnění absolventů v praktickém uměleckém provozu, ale i zpětná vazba od bývalých studentů, rodičů a přátel školy. V rámci četných přednášek absolventi nabízejí své zkušenosti a promlouvají ke svým mladším kolegům a inspirují je svými profesními cestami. Celý tento proces je tedy jakýmsi uzavírajícím se kruhem ve vztahu studenta ke své alma mater.

V současné době škola poskytuje studium tří ateliérových oborů, které zcela přirozeně vyšly ze společenské poptávky reagující na současné trendy.

 

anotace k tématu:

DORT

Kulatá výročí porevolučních institucí kopírující ta společensko-historická se zpravidla zahajují stručnou bilancí a přiměřeným chvalozpěvem patřícím, v našem případě, všem bývalým i stávajícím studentům a zaměstnancům, na jejichž každodenní aktivitě nestátní (nezisková) instituce stojí. 30 výročních zpráv a bezpočet osobních vzpomínek, mapujících historii první soukromé střední umělecké školy SSUŠD v Praze, věcně ukazuje na čem a jak si stojí, čím si prošla i v jaké formě (kondici) si dopřeje oslavit 30 výročí své existence. Jelikož výstava doprovázející toto „sladké“ jubileum má ve své nabídce dorty různých forem, formátů, ozdob a chutí mezi kterými nejspíš nebude chybět ani třípatrový korpus z mramorového těsta s hutnou polevou, třiceti svíčkami a vypeckovanou třešničkou.

 

anotace oborů:

 

Ateliér designu oděvu

Studium v ateliéru designu oděvu umožňuje žákům osvojit si širokou škálu výtvarných vyjadřovacích prostředků v kombinaci s odbornými znalostmi a dovednostmi důležitými pro realizaci vlastních modelů. V průběhu studia žáci tříbí svou rukodělnou zručnost a důraz je rovněž kladen na rozvoj jejich individuálních preferencí, který jim umožní co nejpřesvědčivěji výtvarně vyjádřit svůj autorský záměr. Prostřednictvím pravidelných konzultací s pedagogy, aktivního sledování současné módy i širšího kulturního dění, jsou žáci ve své tvorbě schopni akcentovat aktuální otázky a přemýšlet v širších souvislostech.

 

Ateliér malby

Studium v ateliéru malby probíhá na základě ověřeného modelu,  ve kterém v prvních dvou letech studia převažuje získávání praktických a technických dovedností a studium malby se realizuje v co možná nejširším spektru formálního užití. V navazujících ročnících pak převládá koncentrovanější obrazová forma a malířská interpretace. Přirozeným korektivem takto obecně nastaveného a zažitého modelu je prostředí samotného ateliéru, kde se potkávají studenti všech ročníků a s nimi i jejich různě zaměřené a řešené práce.

 

Ateliér grafického designu

Studium v ateliéru grafického designu představuje aktivní teoreticko-praktický pohyb na otevřené experimentální platformě, kde se student učí orientaci v současné problematice GD a jeho historických základech. Studium rozvíjí individualitu a nutí studenta ke kritické reflexi své práce a podněcuje jej hledat nové přístupy a formy vyjádření. Součástí studia v ateliéru jsou pravidelné přednášky a besedy s aktivními reprezentanty jak české, tak zahraniční scény nejen v oblasti GD, ale širokého spektra současného vizuálního umění. Celá výuka v ateliéru je v mezích středoškolského vzdělávání koncipována jako „univerzitní“ studium, kde se edukativní formou spolustudia prolínají a konfrontují jednotlivé osobnosti v rámci čtyř výukových ročníků. Frekventant ateliéru osciluje mezi výtvarnými koncepty, které studium GD obsahuje (corporate identity, typografie, obalový design, kaligrafie, knižní ilustrace, reklama, web design, marketing). 

 

Dort_pozvanka

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2024
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po