Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy Hravé cykly – Jan Rýz (1946-2016), pořádanou v retrospektivním výběru, v úterý 25. září 2018 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin, za přítomnosti umělcovy rodiny. Výstava potrvá do 14. října 2018. Těšíme se na Vaši účast.

We would like to invite you to the opening of the exhibition Playful Cycles - Jan Rýz (1946-2016), held in a retrospective selection, on Tuesday 25th September 2018 at 6 pm, meeting with the press at 5 pm, in the presence of the artist´s family. The exhibition will last until October 14, 2018. We look forward to your participation.

Hravé cykly – Jan Rýz (1946-2016)

JanRyz_pozvanka_A_EMAIL.jpg

Ladislav Vlna - Zakladatelům

Vážení přátelé, u příležitosti oslav 100. výročí založení republiky si Vás dovolujeme pozvat na zahájení výstavy metalurgické malby Ladislava Vlny s názvem Zakladatelům (František Běhounek, Karel Čapek, Eliška Junková, Eduard Ingriš, František Kupka, Otto Wichterle) do Galerie kritiků ve čtvrtek 23. 8. 2018 v 18 hodin, setkání s tiskem v 17 hodin. Výstava potrvá do 23. září 2018. Těšíme se na Vaši účast,

 

Dear friends, to celebrate the 100th anniversary of the founding of our republic, we would like to invite you to the exhibition opening of metallurgical painting of Ladislav Vlna entitled To the Founders (František Běhounek, Karel Čapek, Eliška Junková, Eduard Ingriš, František Kupka, Otto Wichterle) to the Galerie kritiků on Thursday 23. 8. 2018 at 6 PM, meeting with the press at 5 PM. The exhibition ens on September 23th, 2018. We look forward to your participation,

Ladislav Vlna

vlna_galerie_kritiku_01.jpg

„Hrdinské bitky o zítřek / Heroic Fights for Tomorrow“

 

3.7 – 29. 7. 2018, Galerie kritiků

Výstava je letmým shrnutím malířské tvorby umělce za období posledních deset let, kdy zanechal restaurování, aby se mohl věnovat volné tvorbě. V pojetí malířské grotesky bitevních obrazů se mu nejedná o téma boje za ušlechtilé cíle, jimiž se kdysi honosila totalitní historiografie, ale o otevřenou informativní situaci, jako je např. nabídka počítačových her na internetovém portálu, tedy o tematickou komunikologii s divákem.

The exhibition presents a brief summary of the artist’s work over the course of the past ten years when he left his restoration career to pursue his own individual work. In his interpretation of the grotesque in battle scenes he was not interested in the theme of fighting for noble goals, as totalitarian historiography used to pride in, but in an open informative situation such as would be seen in a computer games website offer, that is, in thematic communication with the viewer.

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

aa Tomek.jpg

Mezi / Between

 

5. 6. – 1. 7. 2018, Galerie kritiků

Výstava obrazů s názvem „Mezi“ má u obou umělců dvojí význam – jednak zobrazování komorního (portrét, zátiší) v protikladu k monumentálnímu (architektura). A také jako blíže neurčený prostor, vymezovaný dialogem, situací a věcností. Koncept výstavy pojímají oba malíři jako konfrontaci dvou možných přístupů, vypovídajících o konkrétním a obecném, ale i o společném a kontrastním v jejich práci.

The exhibition of paintings, entitled "Between", has for both two artists two meanings – at first, depicting the intime (portrait, still life) in opposition to the monumental (architecture). And, as a near-determined space, defined by the dialogue, the situation and the things. The concept of the exhibition is born out by both painters as a confrontation of two approaches, that speak of concrete and general, but also of common and contrasting in their work.

MEZI_Zbynek_Jonas.jpg

 

„Světlo víry a naděje / The Light of Faith and Hope“

30. 4. – 27. 5. 2018, Galerie kritiků


U příležitosti oslav 25. výročí vzniku samostatné České republiky v roce 1993 vzdáváme touto výstavou poctu jednomu z našich nejlepších fotografů, Jindřichu Štreitovi, který život českých občanů kontinuálně dokumentoval, společenský vývoj kriticky nahlížel a zvěčnil svou tvorbou.

 

GK18 Streit pozvanka.jpg

„Pravda materiálu, klam obrazu / Truth of the Material, Delusion of the Image“

Téma výstavy vyjadřuje vztah mezi vlastnostmi materiálu a vizuální optikou obrazu. Posouvá nástěnný obraz k reliéfnímu vyjádření a reliéf k prostorovému objektu. Malba nabývá hodnot 3D obrazu, do popředí koncepčního tázání se znovu dostává optická iluze. Obraz díky svému intermediálnímu vyjádření nabývá nových významových hodnot. Je vyjádřen jako situace, či jako energie interakce mezi dílem a vnímatelem.

 

The theme of the exhibition expresses the relationship between the properties of the material and the visual optics of the picture. It shifts the wall painting to the relief expression and the relief to the spatial object. The painting acquires values of 3D image, the optical illusion is again at the forefront of conceptual questioning. The picture acquires, thanks to its intermedial expression, new meaning values. It is expressed as the situation, or the energy of interaction between the artwork and the perceiver.


VÝSTAVA FINALISTŮ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 11. CENY KRITIKY ZA MLADOU MALBU 2018


Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA Vás zvou na zahájení Výstavy finalistů a vyhlášení vítězů 11. Ceny kritiky za mladou malbu 2018 do Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, ve středu 7. února 2018 v 18 hodin, tisková konference v 15 hodin. Vystavují - Argišt Alaverdyan, Kateřina D.Drahošová, Filip Dvořák, Kristína Gašpieriková, Jakub Choma, Beáta Kuruczová, Kryštof Strejc, Aleš Zapletal. Výstava potrvá do 5. března 2018.

 

The Association of Czech Art Critics / Czech section AICA have a pleasure of inviting you to the opening of the Exhibition of Finalists and the announcement of winners of the 11th Prize for Young Painting 2018 to the Gallery of Art Critics, Palace Adria in Prague, on Wednesday 7th February 2018, PM 6:00, press conferrence PM 3:00. Exhibitiing - Argišt Alaverdyan, Kateřina D.Drahošová, Filip Dvořák, Kristína Gašpieriková, Jakub Choma, Beáta Kuruczová, Kryštof Strejc, Aleš Zapletal. The exhibition ends on 5th March 2018.


CK 2018 pozvanka UPDATED.jpg

CK 2018 pozvanka2.jpg

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 1. 2. 2018
Zveme Vás srdečně na komentovanou prohlídku Pavla Trnky k jeho výstavě „Figura Krajina“ a výkladu jeho pojetí figurální kresby, ve čtvrtek 1. února 2018 v v 16 hodin.


„Figura Krajina / Figure Landscape “ Pavel Trnka

18. 1. – 4. 2. 2018, Galerie kritiků


Východiskem velkoformátové kresby Pavla Trnky je figura jako významový celek, jenž je také vyjádřením autorova alter ega, jeho emocí a postojů. Expresivní pojetí figury kresbu deformuje, stylizuje a abstrahuje. Námět výstavy zase posouvá figuru směrem ke krajině, kde středem zájmu je výraz lineárního rytmu a energie plochy, inspirovaný čínskou a japonskou krajinomalbou. Monochromní kresby doplňují akvarely, jako barevné akcenty instalace.

The starting point of Pavel Trnka´s large format drawing is the figure as a semantic whole, which is also an expression of the author´s alter ego, his emotions and attitudes. The expressive concept of the figure distorts, stylizes and abstracts the drawing. Then the theme of the exhibition pushes the figure towards the landscape, where the focus is put on the expression of linear rhytm and energy of plane, inspired by the Chinese and Japanese landscape painting. Monochrome drawings are completed by the watercolors, as the colored accent of the installation.

Kurátorka / Curator: Vlasta Čiháková Noshiro

Figura Krajina pozvanka net.jpg

„Figura Krajina“

Východiskem monumentální kresby a akvarelů Pavla Trnky je figura jako významový celek, založená na realistické studii těla, avšak zahrnující autorské alter ego, jež realistickou kresbu deformuje, stylizuje a abstrahuje. Vyznačuje se především expresivním vyjádřením autorovy mysli, jeho emocí a postojů. Autora zajímají sociální témata, mezilidské vztahy a jejich problémy, v nichž reflektuje vlastní společenské vědomí. Předchozí výstava Trnkových kreseb a akvarelů v Galerii kritiků v červenci 2016, nazvaná Figura Mašina, se zakládala na vztahu lidí ke strojům, zbraním či industriální architektuře, vyjadřovaném figurální symbiózou jako civilizační symbol. Stávající výstava Figura Krajina posouvá figurální symbiózu směrem ke krajině, kde vztah lidí k přírodě vytváří přirozené symboly, inspirované pojetím čínské a japonské tušové malby. Industriální prvky se redukují na pouhé znaky, často zcela pohlcované abstrakcí. Figura se stává formálně absentní, neboť v taoistickém pojetí čínské krajiny znamenají lidé pouhé body v obrovském vesmíru a v rámci krajinomalby bývají jen indiferentní skvrnou.

Čínská filosofie sleduje sociální a přírodní jevy v symbióze, společensky určované pravidly konfuciánské filozofie a vyjadřované obrazy atmosférických nálad. Ve starověké čínské říši Sung bylo umění provozováno konfuciánskými vzdělanci úřednické džentry a během budování společenské hierarchie, zdola nahoru k nejvyšším autoritám, se styl krajinomalby postupně proměňoval od honosného a barvitého zobrazování přírody k monochromní jednoduchosti a výrazové střídmosti, v níž realisticky malované scenérie ustoupily do pozadí ve prospěch vyjádření nekonečnosti vesmírného prostoru.

V kresbách strojů autor původně vyjadřoval materiál, dynamiku, hmotnost, nyní je středem jeho pozornosti uspořádání plochy, rytmus a energetický potenciál kresby. V zamlžené perspektivě krajiny se ještě objevují náznaky architektury či skeletů budov, vytrácejí se však a zůstává pouze éterická krajina. Místo fantaskního vyjádření mašin nyní umělce zajímá meditativní uspořádání krajiny, kde burácení strojů nahrazuje pulsující přirozená energie, rytmická živost a pohyb kresby. Myšlenková návaznost v pojetí obrazů mu umožňuje, aby se scénické zobrazení odehrálo třeba jen v jednom rohu obrazu a zbylá část kompozice zůstala prázdná. Prázdná plocha je však integrální součástí obrazu, není pouze prázdným prostorem, vyvažuje v obraze viditelný tvar a má rovněž svou tušenou jevovou a neviditelnou plnost. Tu často doslovují deskriptivní názvy obrazů.

Kresby jsou monochromní, v expozici doplněné figurálními akvarely, jež tvoří barevné akcenty instalace. I v akvarelu je zobrazována figura deformovaně a stylizovaně, autora zajímá především pohyb a dynamika námětu. Také prostředí, v němž se figura nachází, je v zásadě bílou plochou papíru, naplněné svou prázdnotou.

Vlasta Čiháková Noshiro

FIGURAKRAJINA2.jpg

11. Cena kritiky za mladou malbu 2018 / 11th Prize of Art Critique for Young Painting

Výstava finalistů / Exhibition of finalists

7. 2. – 5. 3. 2018, Galerie kritiků

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA pořádá každoročně za podpory Ministerstva kultury České republiky, hlavního města Prahy, Státního fondu kultury a Českých center soutěž Ceny kritiky za mladou malbu pro umělce do 30 let. Účelem je usnadnění jejich vstupu na profesionální výtvarnou scénu. K ocenění patří Výstava finalistů, příspěvek na tvorbu, samostatná výstava laureáta ke konci kalendářního roku a týdenní zahraniční stáž. 

The Association of Art Critics and Theoreticians / Czech section of AICA  with support of The Ministry of Culture of the Czech Republic, The City of Prague, The State Fond of Culture and The Czech Centres organize yearly the contest of the Prize of Art Critique for Young Painting for artists under 30 age. The purpose is to faciliate their entry into the professional artistic scene. The award is provided by the Exhibition of Finalists, the contribution for artwork, the solo exhibition of laureate at the end of calendary year and one week study stay in abroad.

 

artmap180x180.jpg

GALERIE KRITIKŮ
PALÁC ADRIA
GALERIE KRITIKŮ, PALÁC ADRIA@2018
 
Jungmanova 31t: 224 494 205denně 11-18 hod.
110 00 Praha 1f: 225 520 676mimo Po